Οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών εφαρμογών και προγραμμάτων έχουν έρθει πολλές φορές σε επαφή με τον όρο Storyboard, ένα πολλές φορές δυσνόητο όρο. Συνεπώς, τι ακριβώς είναι το Storyboard?


Ορισμός – Σκοπός

Η φάση ανάπτυξης ενός μαθήματος eLearning περιλαμβάνει πολλά πολύπλοκα βήματα και δραστηριότητες για τη διασφάλιση ενός ποιοτικού προϊόντος. Ένα από αυτά είναι και η διαδικασια εκπόνησης του Storyboard. Το Storyboard δεν είναι τίποτα άλλο πέραν της γραφικής αναπαράστασης σχεδίων ή εικόνων σε σειρά, με απώτερο σκοπό την εικονοποίηση ενός e-learning course, video, παιχνιδιού, κλπ. Χρησιμοποιείται από τους σχεδιαστές και τους προγραμματιστές έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ομάδων ανάπτυξης και κυρίως μεταξύ αυτών και των λεγόμενων SME.

Subject Matter Experts

Οι SME ή αλλιώς Subject Matter Experts είναι εκείνοι οι οποίοι θα καθοδηγήσουν με βάση τις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις, τους σχεδιαστές του έργου, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι επιτυχές και αποδεκτό. Το Storyboard θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ τους καθώς θα κάνει εικόνα τις σκέψεις των μεν στους δε, ενώ παράλληλα θα εξοικονομήσει χρόνο παραγωγής καθώς θα ελαχιστοποιήσει τις παρερμηνείες καθώς πλέον οι SME θα έχουν εικόνα του πώς πρόκειται το προϊόν να δομηθεί, έχοντας την δυνατότητα να επέμβουν πριν οι προγραμματιστές φθάσουν σε επίπεδο υλοποίησης. Άλλωστε η αγαστή συνεργασία μεταξύ των δυο αυτών ομάδων είναι απαραίτητη για την επιτυχή δημιουργία του τελικού προϊόντος.

Οι φάσεις δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού Storyboard

Αφού ξεκαθαρίστηκε τι είναι SME για να γίνει ακόμα πιο κατανοητή η έννοια του όρου Storyboard πρέπει να γίνει αναφορά στα βήματα τα οποία ακολουθούν οι διάφοροι instructional designers για την δημιουργία ενός παραγωγικού Storyboard.

1. Αρχική συνάντηση με τους SME έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι πρωτεύοντες & οι δευτερεύοντες στόχοι που θα επιτευχθούν από τη χρήση του προϊόντος. Διερεύνηση των κύριων αναγκών καθώς επίσης και των αντικείμενων τα οποία είναι δευτερευούσης σημασίας.

2. Αναγνώριση του υποβάθρου των μανθανόντων μέσα από έρευνα, για παράδειγμα συνέντευξη, ομάδες εστίασης, ανάγνωση παλαιότερων ερευνών για τους συγκεκριμένους μαθητές, η οποία θα λάβει χώρα είτε με τους SME είτε με τους ίδιους τους μελλοντικούς χρήστες. Ο σκοπός είναι να διαφανεί η πρώτιστη εμπειρία τους, το παιδαγωγικό τους υπόβαθρο και κάποια κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να γίνουν σεβαστά κατά την υλοποίηση, έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι περιορισμοί που προκύπτουν.

3. Συγκέντρωση και καταγραφή των δεδομένων εξέτασης που θα ζητηθούν από τους μανθάνοντες. Με την βοήθεια των SME θα διαπιστωθεί πότε και πώς θα εξεταστούν οι χρήστες του προϊόντος. Παράλληλα πρέπει να αποσαφηνιστεί η συχνότητα και ο τρόπος με τους οποίους θα γίνεται ανακεφαλαίωση της πληροφορίας, ενώ τέλος πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα εξέτασης και ανακεφαλαίωσης συνάδουν με τους μαθησιακούς στόχους. Ένα χρήσιμο πρότυπο για αυτή τη διαδικασία αποτελεί η ταξινόμηση του Bloom. Τέλος συλλέγονται από τους SME όλα τα πολυμέσα τα οποία θα ενσωματωθούν στο πρότυπο και στο τελικό προϊόν.

4. Αφού αξιολογηθούν τα προηγούμενα ξεκινάει ο σχεδιασμός του Storyboard. Άλλοι σχεδιαστές επιλέγουν να εκπονήσουν το δικό τους με τον κλασσικό τρόπο, δηλαδή του σχεδιασμού του σε χαρτί, άλλοι σε μορφή παρουσίασης και άλλοι σε μορφή κειμένου. Αρχικά σχηματίζονται οι βασικές διαφάνειες – σκηνές στις οποίες καταγράφονται με λιτό και ευκολονόητο τρόπο οι μαθησιακοί στόχοι του έργου. Έπειτα γίνεται οργάνωση του Storyboard σε κεφάλαια, τα οποία αντικατοπτρίζουν καλύτερα την δομή του μαθήματος. Εδώ δίνονται επίσης τίτλοι στις διαφάνειες έτσι ώστε να υπάρχει η πρέπουσα ροή κατά την προσπέλαση του μαθήματος – εφαρμογής. Εν συνεχεία καταγράφεται για κάθε διαφάνεια το περιεχόμενο της καθώς και τα πολυμεσικά αντικείμενα που θα την συνοδεύουν. Είναι συνάμα αναγκαία η καταγραφή όλων των αλληλοεπιδράσεων που δύναται να εκτελέσει ο χρήστης καθώς επίσης και των μονοπατιών για να μεταβεί από το ένα σημείο στο άλλο. Τα προηγούμενα σε αυτή την φάση θα καθορίσουν και το εύρος και το είδος των εφαρμογών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου.

5. Σε αυτό το σημείο γίνεται μια δεύτερη επαφή με τους SME έτσι ώστε να παρουσιαστούν τα πεπραγμένα ως τώρα και να γίνει αξιολόγηση τους για να ερευνηθεί εάν αυτά εφάπτονται των δηλωθέντων αναγκών και απαιτήσεων. Σε περίπτωση που διαφανεί πως το πρότυπο είναι αρκετά εκτενές και χρονοβόρο διερευνώνται οι δυνατότητες να σπάσει σε μικρότερα πιο εύπεπτα από τους μανθάνοντες μέρη. Η τεχνική αυτή είναι η γνωστή τεχνική του microlearning. Τέλος πρέπει να γίνει ενεργητική κουβέντα σε σχέση με τα κεντρικά σημεία των επιμέρους στόχων ενώ επίσης εφευρίσκονται τα πρώτα παραδείγματα που θα ενισχύσουν την γνωστική αφομοίωση των στόχων αυτών.

6. Εάν η προηγούμενη φάση είναι κοινά αποδεκτή τώρα πρέπει να γίνει αναμόχλευση αναφορικά με το κείμενο το οποίο υπάρχει στο πρότυπο. Είναι ανάγκη για τον περιορισμό της γνωστικής υπερφόρτωσης να ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος του στο απολύτως απαραίτητο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που στον χρήση δίνεται η δυνατότητα προ-ηχογραφημένης αφήγησης του κειμένου.

7. Το τελικό Storyboard είναι έτοιμο για επισκόπηση, έλεγχο και ανάλυση. Εάν οι SME είναι ικανοποιημένοι, ο instructional designer/developer πλέον μπορεί να προχωρήσει στην πρακτική ανάπτυξη του προϊόντος.