Υπήρξε κοινό ζήτημα για ορισμένα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών να αποδίδουν χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Έτσι, τίθεται το ερώτημα: Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη για να μην αποτύχουν τα προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών;


Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης, οφείλει να μαθαίνει και να εξελίσσεται συνεχώς. Η συνεχής επιμόρφωση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας. Διάφορες έρευνες έχουν αναδείξει πως οι κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και η τακτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επηρεάζουν περισσότερο επιτυχία των μαθητών σε σύγκριση με άλλους παράγοντες όπως ο αριθμός των μαθητών στην τάξη ή η εμπειρία του εκπαιδευτικού. Ένας καλά ενημερωμένος δάσκαλος είναι σε θέση να βοηθήσει τους μαθητές του να μάθουν και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Με δεδομένο πως οι εκπαιδευτικοί τείνουν να διδάσκουν με τον τρόπο με τον οποίο έχουν διδαχθεί είναι αναγκαίο να υπάρξει μία ολική αναδόμηση ως προς το τρόπο επιμόρφωσης τους.

Τι όμως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη έτσι ώστε τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών να στέφονται από επιτυχία;

  1. Αρχικά πρέπει να παρέχονται κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για τη συνεχή βελτίωση και επιμόρφωση τους. Είναι γεγονός πως το κίνητρο αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που ωθούν τους ανθρώπους προς την εκτενή ενασχόληση με ένα αντικείμενο
  2. Πρέπει να υπάρχει ενεργή συνεργατική και διαρκής συμμετοχή του εκπαιδευτικού στη διαδικασία επιμόρφωσης
  3. Το θεωρητικό κομμάτι των επιμορφώσεων πρέπει να περιοριστεί και να υπάρξει εστίαση στο πρακτικό κομμάτι έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν ενδεικτικές ή πρότυπες προσεγγίσεις που θα τους βοηθήσουν ουσιαστικά στη διδασκαλία τους. Αυτό επιτάσσει την παροχή ανατροφοδότησης και αναστοχασμού μέσα από το πρόγραμμα επιμόρφωσης.
  4. Όμως για να πετύχουν τα προηγούμενα ,το πρόγραμμα επιμόρφωσης πρέπει να παρέχεται από εκπαιδευτές με τα κατάλληλα προσόντα και όχι από άτομα τα οποία έχουν επιφανειακή γνώση του αντικειμένου ή ελλιπή τεχνολογική και παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου. Καλό είναι τα άτομα αυτά να έχουν και διδακτική εμπειρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνδέουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης με την πραγματικότητα  και τις ανάγκες της καθημερινότητας του σχολείου.
  5. Ένα ακόμα εγνωσμένο πρόβλημα είναι πως τα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είναι μικρής διάρκειας και  στερούνται συνέχειας. Λόγω τούτου λοιπόν είναι αναγκαίο να βρεθούν οι άξονες μέσα στους οποίους η επιμόρφωση θα καταστεί συνεχής και αδιάλειπτη, και όχι περιστασιακή.
  6. Με δεδομένο πως η τεχνολογία ταιριάζει με τη σύγχρονη γενιά και τους τρόπους με τους οποίους αυτή έχει συνηθίσει να επικοινωνεί και να μαθαίνει, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εκπαίδευση των καθηγητών στα τεχνολογικά εργαλεία. Χωρίς την κατάλληλη κατάρτιση οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη που η τεχνολογία έχει να προσφέρει. Συνεπώς τα προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες χρήστης της τεχνολογίας ως εργαλείο νόησης και οικοδόμησης της γνώσης.
  7. Η εποχή της πληροφορίας και του mobile learning επιτάσσει τη συστηματική χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να επιμορφώνεται εξ αποστάσεως. Άλλωστε πλέον θεωρείται δεδομένο πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι εξίσου αποτελεσματική με την κατά πρόσωπο.

Πέραν των παραπάνω, τα οποία αποτελούν λύσεις σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προβλήματα, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την επιτυχία των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Χρειάζεται περισσότερη και ενδελεχή έρευνα για να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα των πρακτικών των εκπαιδευτικών και τον τρόπο με τον οποίο η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να τους βοηθήσει να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών τους.